By Håkan Olsson

Swedish oncology textbook for med scholars.

Show description

Read or Download Tumörsjukdomar PDF

Similar Medicine books

Absolute Beauty: Radiant Skin and Inner Harmony Through the Ancient Secrets of Ayurveda

We know absolute good looks once we see it--skin that glows with overall healthiness and an outer bearing that tasks internal tranquillity. but, regardless of our each attempt and fee, few people understand how to accomplish it. In Absolute attractiveness, Pratima Raichur, a chemist and the world over famous specialist on Ayurvedic skincare, explains how the exterior epidermis tissue is the actual mirrored image of every thing that occurs in the physique: the best way we consume and breathe, in addition to the strategies and feelings that fill our brain and colour our spirit.

Symptom to Diagnosis An Evidence Based Guide, Third Edition (Lange Medical Books)

Examine the diagnostic approach in inner medication with this attractive, case-based process Symptom to prognosis teaches you an evidence-based, step by step approach for comparing, diagnosing, and treating sufferers according to their scientific lawsuits. by means of utilising this method, it is possible for you to to acknowledge particular illnesses and prescribe the best remedy.

Seeley's Principles of Anatomy and Physiology

SmartBook is the 1st and purely adaptive analyzing event. Fueled by means of LearnSmart – the main common and clever adaptive studying know-how – SmartBook identifies what you recognize and do not be aware of, and highlights what you want to research. It even figures out what fabric you're probably to put out of your mind.

Human Anatomy

Learn it, See it, grasp it! learn it- Ken Saladin explains human anatomy in an attractive, but effective manner. He places a top class at the phrases, and makes use of student-relevant analogies to inspire the reader. See it- Saladin’s selection of illustrations and photographs are conscientiously selected to help the textual content dialogue.

Extra info for Tumörsjukdomar

Show sample text content

Det finns också vissa andra sådana syndrom, t. ex. xeroderma pigmentosum (en grupp individer som är extremt känsliga för solljus pga. av en defekt DNA-reparations­ förmåga), som ofta drabbas av tumörer i huden. Heterozygoter för vissa anlag kan vara intressanta att studera ur risksyn­ punkt. En sjukdom där heterozygoter tros ha en ökad sjukdomsrisk är ataxia telangiectasia. Bland annat har guy funnit att kvinnliga heterozygo­ ter har en ökad chance för bröstcancer. guy räknar med att mellan 1–5 % av alla individer i populationen är heterozygoter för detta anlag. Denna grupp skulle på teoretiska grunder kunna vara additional känslig för joniserande strål­ ning. Preliminära studier av dessa individers lymfocyter tycks stödja detta antagande. Individerna med anlaget borde då vara särskilt observanta för olika typer av mutagena exponeringar och vid exempelvis terapi med joni­ serande strålning bör de kanske erhålla en lägre totaldos än andra. © Studentlitteratur fifty five Kapitel four Tabell four. four Befolkningsvariationer i enzymer som hanterar karcinogener och i andra polymorfier. CYP1A1 CYP2D6 GST M1 NAT2 (långsam) O6-alkyldeoxyguanosin Hras-1 VTR 10 % Kaukasier metabolism (p450) förändrad 90–95 % Kaukasier metabolism (p450) förändrad 50 % Kaukasier deleterad gen 35 % Afro-amerikaner 50–60 % Kaukasier långsamma acetylerare 30–40 % Afro-amerikaner 14 % Asiater one hundred eighty ggr version i DNAs reparationsförmåga three% 18 percent Kaukasier Afro-amerikaner Tabell four. five organization mellan enzym/polymorfi, karcinogen och olika tumörformer. Enzym/polymorfi Karcinogen Tumörform CYP1A1 CYP1A2 lungcancer kolon, urinblåse- och levercancer lungcancer urinblåse- och lungcancer blås- och bröstcancer koloncancer lungcancer dioxiner, polyaromatiska kolväten arylaminer, heterocykliska aminer aflatoxiner CYP2D6 nitrosaminer GST M1 polyaromatiska kolväten, ethylenoxid, styren NAT2 (långsam) 2-naftylaminer, 4-ABP (snabb) O6-alkyldeoxy- nitrosaminer guanosin Hras-1 VTR ? fifty six lung-, bröst-, kolorektal, blåscancer och leukemia © Studentlitteratur Orsaker until eventually melanoma Tabell four. 6 Kriterier för en orsaksfaktor. Vissa kriterier har inom epidemiologisk forskning utvecklats för att distingera en orsaksfak­ tor until eventually ett sjukdomssamband. Dessa kriterier bygger på ett förslag utarbetat 1965 av den engelske statistikern Bradford-Hill. 1. Det bör finnas ett tidssamband mellan faktor och sjukdom, dvs. orsaken bör föregå sjuk­ domen i tid. 2. Ett starkare samband har större chans att vara en riktig orsaksfaktor. three. Ett dos-responssamband bör föreligga. En större dos bör leda until eventually en större effekt om ett positivt orsakssammanhang råder, medan vice versa en lägre dos borde leda until eventually mindre skyddande effekt om det finns en förebyggande effekt av faktorn. four. Sambandet bör vara konsistent. Upprepade observationer i olika grupper, tidsperioder och geografiska lokalisationer bör ge samma resultat. five. Specificitet bör råda. En orsaksfaktor bör leda until eventually en effekt. 6. Reversibilitet bör kunna visas. Borttagande av faktorn bör leda until en reduktion av sjuk­ domsrisken.

Rated 4.58 of 5 – based on 22 votes